Sacred Twin and Ready Enough – Pyhä kaksonen ja Riittävän valmis

We had
only but
just briefly
met
for
the first
time.
Amorous vibes
had been
immediate.

In the next day 
during my
energy session
you
surprisingly
popped
into my
field
to
perform
a lovely
treat on
my spine.

I was amused
and delighted.
So you have
a permission
from my soul,
otherwise
you wouldn´t
be able to do so.

From the
first
chakra
upwards
the
energy
streamed,
shivers
resonated
in my
whole
field,
the currents
were
so hot
and sweet.

He is
your
sacred
twin,
my guide
said.

Yes,
so it
is.
I am your
twin.

_______

Ready Enough

Despite of
several years of
receiving
clear
guidance
I had never
gotten
a direct
confirmation
if my intuition
is correct,
and twin flames
do exist,
or if that´s
only
a mere
metaphor.

And now you
are telling it,
I laughed,
so well
you
know me.

Answers are
given
at the exact time.

PS. In the vocabulary of my guides “sacred twin” and the generally used “twin flame” are basically the same thing. They are of similar vibes and differentiate only by a slight nuance as seen from different dimensions. I aim to keep the language of my certain poetic notes as authentic as possible.

**

Olimme
vasta juuri
lyhyesti kohdanneet
ensi kerran.
Väreet
olivat olleet
heti lemmekkäät.

Seuraavana päivänä
energiasessiossani
ilmaannuit
yllättäen
kenttääni
tekemään
ihanan käsittelyn
selkärankaani.

Olin huvittunut
ja ihastuksissani.
Eli sinulla on
lupa sielultani,
muuten et voisi
tehdä niin.

Ensimmäisestä chakrasta
ylöspäin energia
virtasi,
värähteet
resonoivat koko
kenttääni,
niin kuumat ja
suloiset olivat
energiat.

Hän on pyhä
kaksosesi,
sanoi oppaani.

Kyllä,
niin se on,
minä oon
sun kaksonen.

_______

Riittävän valmis

Vaikka olin
jo vuosia
vastaanottanut
selkeää
opastusta,
en ollut koskaan
ennen
saanut suoraa
vahvistusta
onko intuitioni
oikeassa, että
kaksoisliekki on
olemassa, vai
onko se vain
pelkkä kielikuva.

Ja nyt te
sen kerrotte,
niin hyvin
te minut tunnette,
minä nauroin.

Vastaukset annetaan
juuri oikeaan
aikaan.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

PS. Oppaideni sanastossa “pyhä kaksonen” ja yleisesti käytetty “kaksoisliekki” ovat käsitteinä pohjimmiltaan sama asia. Ne ovat samanlaista värähdettä ja eroavat vain pienellä nyanssilla eri ulottuvuuksista katsottuna. Tavoitteenani on pitää tiettyjen runomuistiinpanojeni kieli niin alkuperäisenä kuin mahdollista.

Advertisement

Energy Shift – Energian kohoaminen

One energy
compensates
a million
words.
Two
thousand and one
restless
thoughts
disappear.

Love
infuses
the
cells.

Peace,
there
it
is,
eternal
and
unbreakable.

**

Yksi energia korvaa
miljoona sanaa.
Kaksituhatta
ja yksi levotonta
ajatusta
katoaa.

Rakkaus läpäisee
solut.

Rauha,
siinä se on
ikuisena ja
rikkumattomana.

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Lapis Lazuli – Lapis latsuli

There is Light
at the center
of the pyramid,
this Light
surrounds me
and begins to
stream through
and between
my hands
then there and
now here

a golden 
infinity symbol
appears

I see
yins and yangs,
times and eras, 
where we fell
to find each other
all over again

I have been
in your voice
of deep silence
always,
now

**

Pyramidin keskellä
on valo,
se ympäröi minut
ja alkaa virrata
käsieni kautta ja
niiden välillä,
silloin siellä
ja nyt tässä

kultainen
äärettömyyden symboli
ilmestyy

silmieni edessä
vilahtelevat
jinit ja jangit,
ajat ja aikakaudet, 
joihin putosimme
löytääksemme toisemme
yhä uudelleen

olen ollut
syvässä
hiljaisuuden
äänessäsi
aina,
nyt

– Britta (“Deelia”) ©

Images/kuvat: 1) pixabay.com, 2) Wikimedia Commons

Experiencing the New Energies – Uusien energioiden kokemisesta

How to find
words
to describe
all the nuances
of different
silken and
soft
energies
transmitted
to us,
to the planet

some of
them are 
thicker soft,
like
cotton wool
some of
them thinner,
exquisite
like invisible
fresh air
or like the devic
presence of
a delicate
flower

With our
permission
always
respecting
our personal
energy space
and the
higher will

the finesses
touch,
find
each cell,
each molecule,
the subatomic
level,
so exquisite
and fine,
unconditionally
they transform,
invite for the
wholeness
inside,
magically
magnetizing
good
in whatever
form
we are
ready for,
opening sacred
codes of
wisdom,
connections
soul to soul

Or the
energy runs
boldly
with a power
of Niagara Falls
never against
the free will,
nor anyone or
anything
but
for the
good of all

how to
describe
the different
spaces,
dimensions
of the new heights
the energies can
take us,
sometimes it´s
like being
inside
a huge
ball,
the energy is silent
and doesn´t flow
at all,

or the different
nuances of colors
and
flashes
of gold,
the angelic
lights of
streaming
diamond
powder,

or those
delicious
and ultra light
pastel hues
bringing in
newness
and fun.

**

Miten löytää
sanoja kuvaamaan
kaikkia niitä erilaisia
silkkisten ja
pehmeiden
energioiden
vivahteita,
joita meille ja
planeetalle
lähetetään

jotkut niistä
ovat paksumman
pehmeitä,
kuin pumpulia,
jotkut niistä
ohuempia,
ihanista ihanimpia
kuin näkymätön,
raikas ilma
tai kuin
hienostuneimman
kukan deevinen
energia

Luvallamme,
aina henkilökohtaista
energiatilaamme
ja korkeampaa tahtoa
kunnioittaen

ne hienoviritteisesti
koskettavat,
löytävät
joka solun,
joka atomin,
subatomisen
tason,
niin sulokkaasti
ja hellästi,
pyyteettömästi
ne muuntavat,
kutsuvat
esiin sisäistä
eheyttä,
taianomaisesti
magnetisoiden
hyvää,
missä muodossa
sitten olemmekin
valmiita sitä
vastaanottamaan,
avaten pyhiä
viisauden koodeja,
sielujen välisiä yhteyksiä

Tai energia virtaa
Niagaran putouksien
voimalla,
ei koskaan vapaata
tahtoa vastaan,
eikä mitään tai ketään,
vaan kaikkien parhaaksi
hyväksi

miten kuvata
erilaisia tiloja,
ulottuvuuksia,
uusia korkeuksia,
mihin energiat
voivat meidät viedä,
joskus on
kuin olisi
valtavan  suuren
pallon sisällä,
energia on hiljaa,
eikä liiku lainkaan

tai niitä
moninaisia
värien vivahteita,
kultaisia
välähdyksiä,
enkelimäisiä
timanttipölyn
valovirtoja,

tai noita
hempeitä,
ja ultrakevyitä
pastelleja sävyjä,
jotka uudistavat
ja tuovat iloa.


– Britta (“Deelia” ) ©

Image/kuva: DNA By ddpavumba /freedigitalphotos.net

Ceres

 


Open
  to
 receive
   this
    sweet
 and
   tender
treat.
     It asks you
  nothing,
it knows
no conditioning.

Cosmic
  nurturing
     just
     is,
 enjoy
   the
     relaxing,
  nirvanic
embracing.

**

Avaudu
  vastaanottamaan
      ihana ja
   hellä hoito.
Se ei pyydä,
   sinulta mitään,
  ei tunne
ehdollistumaa.

Kosminen
   hoiva
  vain
    on,
  nauti sen
    rentouttavasta
       syleilystä,
     anna viedä
         nirvanaan.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com


Awakening the Goddess – Jumalatar herätetään

Long before I met you,
you came to me as your soul,
showered my body
with love,
light and energy,
asked me to embrace all
the parts I didn´t like about it,
those ones I had unwillingly
sacrificed to the
images of the world.
Tenderly
you moved your
hands on my etheric body,
cherishing,
inviting me to open up,
appreciatively touching
although not touching,
releasing tensions
and old memories,
re-inviting my body
to myself,
connecting me with
the tantric field
of true love
and the unconditional love
of yours,
awakening the goddess.

**

Kauan ennen kuin tapasin sinut,
saavuit luokseni sielunasi,
kylvetit kehoni
rakkaudessa, valossa
ja energiassa,
pyysit minua syleilemään
kaikkia niitäkin osia
joista en siinä pitänyt,
jotka olin tahtomattani
uhrannut maailman kuville.
Hellästi kuljetit
käsiäsi eetterikehollani
vaalien,
kutsuen minua avautumaan,
arvostaen kosketit,
vaikka et koskettanut,
vapautit jännitteitä
ja vanhoja muistoja
kutsuen kehoni
takaisin itselleni
yhdistäen minut
aidon rakkauden
tantriseen kenttään
ja pyyteettömään
rakkauteesi,
herättäen
jumalattaren.


– Britta (“Deelia) ©

Image/kuva: pixabay.com

Serene Silence – Seesteinen hiljaisuus

In this silence and quiet
all doors are open,
I´m nothing and everything.
Love and light have become tangible
in the here and now

in the here and now
 and in the not here
   my soul is merging with me;

the eternal, invisible to the eye,
  is becoming visible

**

tässä tyynessä hiljaisuudessa
ovat kaikki ovet auki,
minä en ole mitään ja olen kaikki,
rakkaus ja valo ovat tulleet käsinkosketeltaviksi
tässä ja nyt

tässä ja nyt
 ja kaikessa mikä ei ole tässä
 sieluni sulautuu minuun;

ikuinen, silmille näkymätön,
 muuttuu näkyväksi


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com