The Meadow (new) – Niitty


lightness
  descends
     across
       the shadows

the meadow,

who put it there,

no human,
 
   and I,

anyone

who connect
   with its
 otherworldly charm

its lightness
drew me
there,

the spirit
beyond
the I,

the one I

**

keveys
  laskeutuu
     läpi
       varjojen

niitty,

kuka laittoi sen
tuohon,

ei kukaan ihminen,
 
   ja minä,

kuka vaan,

joka aistii sen
    ylimaallisen
      taian

sen keveys
veti
minut
siihen,

henki
minän
takana,

yksi minä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Time Travel – AikamatkaOne day
in an ancient world,
but in another world,
we traveled to this time
inside a sphere
of light,
you and me,

are we there
watching this day,
this moment,
or are we here,
or are we
here and
there

lovers at the first sight
wasn´t the
first sight,
we have been
traveling together
between worlds
and through
the gate,

or was it
from the future past
this loving embrace
became up-to-date

**

Eräänä päivänä
muinaisessa maailmassa,
mutta toisessa maailmassa
matkasimme tähän aikaan
valopallon sisällä,
sinä ja minä,

olemmeko siellä
katsomassa tätä päivää,
tätä hetkeä,
vai olemmeko me täällä,
vai olemmeko täällä
ja siellä

rakastavaiset ensisilmäyksellä
ei ollut ensisilmäys,
olemme matkanneet
yhdessä
maailmojen välillä
ja portin läpi,

vai tulevaisuuden
menneisyydestäkö
tämä rakkauden syleily
tuli päivitettyä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Mystic Star – Mystinen tähti

Seven pointed star
inspires,
lifts
and
heals,
guides
and
unites.

The lucky
star
confirms
that
a good
and happy
life
naturally
belongs to
us all.

**

Seitsensakarainen tähti
inspiroi,
kohottaa
ja
parantaa,
opastaa
ja
yhdistää.

Onnekas
tähti
vahvistaa,
että hyvä
ja onnellinen
elämä
kuuluu
meille
kaikille
luonnostaan.

 

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Free Spirit – Vapaa sielu


I willingly 
am the
  marionette
of my soul,
  free and
     unlimited
        as is
          the universe.

**

Haluan olla
 sieluni
     marionetti,
  vapaa ja
rajoittamaton
   kuin on universumi.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com


Soul Filter – Sielunsuodatus

Do you guides hear
everything I think,
I wonder.
– Your higher presence
selects what we hear.
Your soul sorts
all data we get.

You get an
immediate
response,
because
we operate
in timelessness,
in no time
and space,

as
does
your soul.
It operates
from the light
all the time.

**

– Kuuletteko te oppaat
kaiken mitä ajattelen,
mietin.
– Sinun korkeampi
olemuksesi valitsee,
mitä me kuulemme.
Sielusi lajittelee
kaiken tiedon,
mitä me saamme.

Saat välittömästi
vastauksen,
koska me
toimimme
ajattomuudessa,

ohi ajan

ja paikan,

kuten sielusikin.
Se toimii
valosta käsin
koko ajan.


– Britta (“Deelia) ©

Image/kuva: wallpaperwide.com

Related: Multidimensional Telepathy – Ulottuvuuksien välistä telepatiaa

Multidimensional Telepathy – Ulottuvuuksien välistä telepatiaa

verbal
telepathic
messages
don´t
take place
inside
my head

they occur
in the front side
of my energy field
in different
heights
and
distances
from
right to
the left

sometimes
my twin flame´s
soul
sweet-talks
even
inside my
body,
like right
at the core
of my heart
center
inside
my chest

**

verbaalit
telepaattiset
viestit
eivät kuulu
pääni sisällä,
ne kuuluvat
energiakenttäni
etualalla,
eri korkeuksilla
ja etäisyyksillä
oikealta vasemmalle

toisinaan
kaksoisliekkini
sielu
puhelee
lempeitä jopa
kehoni sisällä,
kuten
sydänkeskukseni
ytimessä
keskellä
rintaani


– Britta (“Deelia”) ©

Note: This is about higher telepathy, that always respects the personal space of the other one.
Huom: Tässä on kyseessä korkeampi telepatia, joka kunnioittaa aina toisen henkilökohtaista tilaa.


Image/kuva: pixabay.com

Related: Soul Filter – Sielunsuodatus

Picking Roses – Ruusujen poimintaa

Higher
powers don´t
order us to
kneel down
in front of them,

if we bow
to the angels
they bow
back to us
rejoicingly
sending roses
on our path
when we
understand
the eternal equality
in our diversity

healthy humility
derives from
the open heart;
it´s not about
being lesser,
least deserving,
nor is respect bound
to being
higher above

wisdom can
take any form,
and ultimately,
does it have
a form at all

we might
sense it
it smiling with
a sparkle in the eye
inside of each
and everyone

**

Korkeammat voimat
eivät määrää
meitä polvistumaan
edessään,

jos kumarramme
enkeleille
he kumartavat
meille takaisin
lähettäen
iloiten
ruusuja
polullemme,
kun ymmärrämme
ikuisen tasa-arvoisuuden
kaikessa
moninaisuudessamme

terve nöyryys
juontaa avoimesta
sydämestä;
se ei ole
alempana olemista,
vähempiarvoisuutta,
eikä kunnioitus ole
kiinni ylemmyydestä

viisaus voi
ottaa minkä
muodon vaan,
ja perimmältään
onko sillä 
muotoa lainkaan

saatamme ehkä
aistia
sen hymyilevän
pilke silmässä
itse kunkin sisällä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Playful Adulthood – Leikkisä aikuisuusMagic and
miracles,
flow and
synchronicity,
open mind
sees it all.

Playful
adulthood
lifts
the mood.

The light filled 
soul plan
is afoot.

**

Ihmeitä ja
taikaa,
flowta ja
synkronioita,
avoin mieli
näkee
sen kaiken.

Leikkisä
aikuisuus
kohottaa
mielialaa.

Valoisa
sielunsuunnitelma
toteutuu.


– Britta (“Deelia”)

Image/kuva: pixabay.com

The Suitcase – Matkalaukku

And once
I was shown
an image of
myself
sitting
on the
hallway chair
having a
suitcase
there by
my side.

Ah, there is
a trip to
come to my
previous
home town.

Yet I don´t have
a suitcase
of that kind.

Soon it was
Christmas time,
and I received
as a gift
the suitcase
I had seen.

The idea of
angels
revealing
Christmas
presents
beforehand
gave me
chuckles.

In every way
our concrete
minds
are helped
to trust
also the
more abstract
sights.

**

Ja kerran
minut
näytettiin
istumassa
eteisessä
matkalaukku
siinä
vieressäni.

Ah, on
tulossa
reissu
edelliseen
kotikaupunkiini.

Tuollaista
matkalaukkua
en kylläkään
omista.

Pian oli
joulun aika,
ja sain
lahjaksi
juuri
sellaisen
laukun kuin
oli näytetty.

Ajatus
joululahjoja
etukäteen
paljastavista
enkeleistä
nauratti
minua
niin.

Kaikin tavoin
konkreettisia
mieliämme
autetaan
luottamaan
myös 
abstraktimpeihin
näkyihin.


– Britta (“Deelia”) ©

Image: pixabay.com

Full Moon Auras – Täydenkuun aurat

I am zooming
the Moon
in its full
glory

each
month
its aura
has
a different
color,
like it is
taking in
the sacred
seven rays

emotional
body
gets
healed
at the
core of
the cells

**

zoomaan
kuuta
täydessä
loistossaan

joka
kuukausi
sen
aura on
eri värinen,
kuin se
ottaisi
vastaan
seitsemää
pyhää
sädettä

tunnekeho
eheytyy
solujen
ytimessä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta