Vibrating DNA – Värähtelevä DNA

Colorful
snowflakes
migrate
symmetry,
harmony
into the
cellular
level,
youthening,
replenishing,
revitalizing
the cells.
DNA is
changed.

Physical miracles
beyond what
is yet known
take place.

**

Värikkäät
lumihiutaleet
siirtävät
symmetriaa,
harmoniaa
solutasolle
nuorentaen,
uudistaen,
virkistäen
soluja.
DNA muuttuu.

Fyysisiä ihmeitä
ohi sen
mitä vielä tiedetään
tapahtuu.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Advertisement

Universes on My Couch – Maailmankaikkeuksia sohvallani

As guided
I travel
 to
  the quantum
    the quantum quadra
      the ultimate
      the supreme
       the magnitude
      the multitude
   the plenitude
the optimum

softly
announced
names
of
heights,
of energy spaces,
frequencies
and dimensions
of light

my analytical
mind aside,
just
experiencing,
allowing
wisdom
way grander
than
me
to be
the tailor,
to serve
via
dimensional
systems
within
dimesional

systems,
universes
within
universes

**

Opastettuna
matkaan 
  kvanttiin
    kvanttikvadraan
      perimmäiseen
      korkeimpaan
       magnitudiin
      runsauteen
   täyttymykseen
optimiin

pehmeästi
englanniksi
ilmaistuja
korkeuksien,
energiatilojen,
valon taajuuksien
ja ulottuvuuksien
nimiä

analyyttinen
mieleni sivussa
vain koen,
annan
itseäni
huomattavasti
suuremman
viisauden
olla
räätälinä,
palvella
kautta
ulottuvuussysteemien
ulottuvuussysteemien,
maailmankaikkeuksien
maailmankaikkeuksien


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

Soft Companion – Pehmeää seuraa

soft
words
drop
from the
heavens
tenderly
like
snow flakes

encouraging,
lifting,
supporting

never
tired
of repeating
that what
is meant
to be

understanding
humanness
blissful
energy
wraps around
the body

transforms
worry
into smiles

**

pehmeät
sanat
putoilevat
taivaista
hellästi
kuin
lumihiutaleet

rohkaisten,
kohottaen,
kannustaen

koskaan
eivät väsy
toistamaan
sitä
mikä
on
tarkoitettu
tapahtumaan

inhimillisyyttä
ymmärtäen
autuaallinen
energia
kietoutuu
kehon
ympärille

muuntaa
huolen
hymyiksi


– Britta (“Deelia”) ©

Image: pixabay.com

Amorous Pearls II – Lemmekkäät helmet IIIn an ancient

Egyptian time
but in your
current
appearance,
you give
me the
pearl necklace.

There is
a new
nuance
in this
meditation
that cannot
be described,
and a
most delicate
energy
surrounds
the third
eye.

– They lasted
through time,
my guide
confirms
afterward
what had
been
shown.
Yes,
of course,
they already
used pearls
in those
times,
I never
thought
so.

I search
the web
to prove
prove it to
my concrete
mind.

My intuitive
affinity
to pearls
got specified,
my larger self
and little self
unified.

**

Muinaisessa
Egyptin ajassa,
mutta nykyisessä
olemuksessasi
annat minulle
helminauhan.
Tässä
meditaatiossa
on uusi
vivahde,
jota ei
voi selittää,
ja mitä hienoin
energia
ympäröi
kolmannen silmän.

– Ne kestivät
läpi ajan,
oppaani
vahvistaa
jälkikäteen mitä
oli näytetty.

Niinpä tietysti,
he käyttivät
helmiä jo
siihen
aikaan,

enpä ollut
tullut
ajatelleeksi.

Teen
nettihaun
todistaakseni
sen
konkreettiselle
mielelleni.

Intuitiivinen
mieltymykseni
helmiin
tuli
ymmärretyksi,
laajempi minäni
ja pieni minäni
yhdistetyiksi.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com

A Pearl Necklace I – Helminauha I

Full Moon Auras – Täydenkuun aurat

I am zooming
the Moon
in its full
glory

each
month
its aura
has
a different
color,
like it is
taking in
the sacred
seven rays

emotional
body
gets
healed
at the
core of
the cells

**

zoomaan
kuuta
täydessä
loistossaan

joka
kuukausi
sen
aura on
eri värinen,
kuin se
ottaisi
vastaan
seitsemää
pyhää
sädettä

tunnekeho
eheytyy
solujen
ytimessä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Pastel Lights – Pastellit valot

I am calling in
the pastel lights,
   delicate and light
like devic energies,
    bouncing orbs
in all their
translucent hues,

my energies
   they gently
lift and sooth,
    messy energies
  they transmute
into joy and delight,
   and peace and ease
of silken harmony.
I am like
  a fairy queen
dancing on the
    sunlit.

**

Kutsun luokseni
pastellit valot,
 ihanat ja kevyet
kuin deeviset energiat,
   pomppivat pyörylät
kaikissa läpikuultavissa
sävyissään,

energioitani
  ne hellästi
kohottavat ja rauhoittavat,
      muuntavat
   sotkuiset energiat
iloksi ja ihanuudeksi,
   ja silkkisen harmoniseksi
rauhaksi ja keveydeksi.
Olen kuin
  auringon säteellä
tanssiva
   keijukuningatar.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Transcendental Energies – Transsendentaaliset energiat

a rotation
of a mysterious
wheel
of light
sent
the luck factor
to a new
level of height

a male
inner child
left alone
by the
stormy
sea
was rescued
before
a tragedy

and
a high priestess
received
ten cups
from
her beloved

distorted
self images
vanished
into the light
assisted by
the wholeness
of the souls

an ancient Ramses
in his jeans
was reading
a book
that had
multidimensional
pictures
in it,

nothing is
too good
to be true,
he stated.

**

mystisen
valorattaan
pyörähdys
lennätti
onnekkuustekijän
uudelle korkeuden
tasolle

miehen
sisäinen lapsi,
joka oli jätetty
yksin myrskyävän
meren rannalle
pelastettiin
ennen tragediaa

ja ylipapitar
sai
kymmenen maljaa
rakkaaltaan

pirstoutuneet
minäkuvat
hävisivät valoon
sielujen eheyden
avustamina

muinainen Ramses
farkuissaan
luki kirjaa,
jossa oli
moniulotteisia kuvia,

mikään ei ole
liian hyvää
ollakseen totta,
hän totesi.


– Britta (“Deelia”) ©

Images/kuvat: The High Priestess and Ten of Cups from Rider-Waite tarot deck * Ylipapitar ja Maljojen kymmenen Rider-Waite tarotpakasta

Energy Shift – Energian kohoaminen

One energy
compensates
a million
words.
Two
thousand and one
restless
thoughts
disappear.

Love
infuses
the
cells.

Peace,
there
it
is,
eternal
and
unbreakable.

**

Yksi energia korvaa
miljoona sanaa.
Kaksituhatta
ja yksi levotonta
ajatusta
katoaa.

Rakkaus läpäisee
solut.

Rauha,
siinä se on
ikuisena ja
rikkumattomana.

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Experiencing the New Energies – Uusien energioiden kokemisesta

How to find
words
to describe
all the nuances
of different
silken and
soft
energies
transmitted
to us,
to the planet

some of
them are 
thicker soft,
like
cotton wool
some of
them thinner,
exquisite
like invisible
fresh air
or like the devic
presence of
a delicate
flower

With our
permission
always
respecting
our personal
energy space
and the
higher will

the finesses
touch,
find
each cell,
each molecule,
the subatomic
level,
so exquisite
and fine,
unconditionally
they transform,
invite for the
wholeness
inside,
magically
magnetizing
good
in whatever
form
we are
ready for,
opening sacred
codes of
wisdom,
connections
soul to soul

Or the
energy runs
boldly
with a power
of Niagara Falls
never against
the free will,
nor anyone or
anything
but
for the
good of all

how to
describe
the different
spaces,
dimensions
of the new heights
the energies can
take us,
sometimes it´s
like being
inside
a huge
ball,
the energy is silent
and doesn´t flow
at all,

or the different
nuances of colors
and
flashes
of gold,
the angelic
lights of
streaming
diamond
powder,

or those
delicious
and ultra light
pastel hues
bringing in
newness
and fun.

**

Miten löytää
sanoja kuvaamaan
kaikkia niitä erilaisia
silkkisten ja
pehmeiden
energioiden
vivahteita,
joita meille ja
planeetalle
lähetetään

jotkut niistä
ovat paksumman
pehmeitä,
kuin pumpulia,
jotkut niistä
ohuempia,
ihanista ihanimpia
kuin näkymätön,
raikas ilma
tai kuin
hienostuneimman
kukan deevinen
energia

Luvallamme,
aina henkilökohtaista
energiatilaamme
ja korkeampaa tahtoa
kunnioittaen

ne hienoviritteisesti
koskettavat,
löytävät
joka solun,
joka atomin,
subatomisen
tason,
niin sulokkaasti
ja hellästi,
pyyteettömästi
ne muuntavat,
kutsuvat
esiin sisäistä
eheyttä,
taianomaisesti
magnetisoiden
hyvää,
missä muodossa
sitten olemmekin
valmiita sitä
vastaanottamaan,
avaten pyhiä
viisauden koodeja,
sielujen välisiä yhteyksiä

Tai energia virtaa
Niagaran putouksien
voimalla,
ei koskaan vapaata
tahtoa vastaan,
eikä mitään tai ketään,
vaan kaikkien parhaaksi
hyväksi

miten kuvata
erilaisia tiloja,
ulottuvuuksia,
uusia korkeuksia,
mihin energiat
voivat meidät viedä,
joskus on
kuin olisi
valtavan  suuren
pallon sisällä,
energia on hiljaa,
eikä liiku lainkaan

tai niitä
moninaisia
värien vivahteita,
kultaisia
välähdyksiä,
enkelimäisiä
timanttipölyn
valovirtoja,

tai noita
hempeitä,
ja ultrakevyitä
pastelleja sävyjä,
jotka uudistavat
ja tuovat iloa.


– Britta (“Deelia” ) ©

Image/kuva: DNA By ddpavumba /freedigitalphotos.net

Ceres

 


Open
  to
 receive
   this
    sweet
 and
   tender
treat.
     It asks you
  nothing,
it knows
no conditioning.

Cosmic
  nurturing
     just
     is,
 enjoy
   the
     relaxing,
  nirvanic
embracing.

**

Avaudu
  vastaanottamaan
      ihana ja
   hellä hoito.
Se ei pyydä,
   sinulta mitään,
  ei tunne
ehdollistumaa.

Kosminen
   hoiva
  vain
    on,
  nauti sen
    rentouttavasta
       syleilystä,
     anna viedä
         nirvanaan.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: pixabay.com