Candle Light (new) – Kynttilänvalo

candle light
invigorates
and lifts
the dark,

the outer light
invites the
inner light
to a quiet
movement

in luxurious
stillness

**

kynttilänvalo
elävöittää
ja keventää
pimeän,

ulkoinen valo
kutsuu
sisäisen valon
äänettömään
liikkeeseen

ylellisessä
hiljaisuudessa


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta


Advertisement

Peace of Mind – Mielenrauha

And then
stillness of mind
just descends.

If I try to hold
on to it,
it´s gone,
for peace of mind
is not made of pieces
but of wholeness
of beigness.

And jazz is
being played
on the radio.

**

Ja sitten
hiljaisuus
vain
laskeutuu
mieleen.

Jos yritän pitää
siitä kiinni,
se on mennyttä,
sillä mielenrauhaa
ei voi ponnistella,
se vain on
olemisen eheydessä.

Ja radiossa soi
jazz.

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Full Moon Auras – Täydenkuun aurat

I am zooming
the Moon
in its full
glory

each
month
its aura
has
a different
color,
like it is
taking in
the sacred
seven rays

emotional
body
gets
healed
at the
core of
the cells

**

zoomaan
kuuta
täydessä
loistossaan

joka
kuukausi
sen
aura on
eri värinen,
kuin se
ottaisi
vastaan
seitsemää
pyhää
sädettä

tunnekeho
eheytyy
solujen
ytimessä


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Soul Magic – Sieluntaikaa

In silence
my soul collects
the parts of
my personality
into a wholeness,
where they
automatically
exist as
a harmonious
team
in balance,
in wisdom,
in unison and joy.
No push,
no pull,
no inner strife,
just peace
and ease.

I am sensing
the connectedness
of everything
and everyone.
The past
and the
future
readjust.
The paradigm
shifts.

What´s
beyond
the stars
is in
here.

**

Hiljaisuudessa
sieluni kerää
persoonani osat
eheäksi kokonaisuudeksi,
jossa ne
automaattisesti
toimivat
harmonisena
tiiminä
tasapainossa keskenään,
viisaasti,
yhtenäisyydessä ja ilossa.
Ei vetämistä,
ei työntämistä,
ei sisäistä
taistelua,
vain rauhaa ja
olemisen helppoutta.

Aistin kaiken
ja kaikkien yhteyden.
Menneisyys ja
tulevaisuus uudistuvat,
paradigma kohoaa.

Mitä on
tähtien takana,
on tässä.


– Britta (“Deelia) ©

Image/kuva: Britta

Cozy Rain – Kodikas sadeRain is tapping
its cozy rhythm
on the window.
I am feeling
peaceful,
safe and secure.
Cellular
memory
from
another time,
from another
life, is
tenderly
wrapping me
in a soft
blanket.

**

Sade naputtaa
ikkunaan
kodikasta
rytmiään.
Koen syvää
rauhaa ja
turvallisuutta.
Solumuisti
jostain toisesta
ajasta,
jostain toisesta
elämästä
kietoo
minut
hellästi
pehmeään
huopaan.


– Britta (“Deelia”) ©


Image/kuva:  pixabay.com

Energy Shift – Energian kohoaminen

One energy
compensates
a million
words.
Two
thousand and one
restless
thoughts
disappear.

Love
infuses
the
cells.

Peace,
there
it
is,
eternal
and
unbreakable.

**

Yksi energia korvaa
miljoona sanaa.
Kaksituhatta
ja yksi levotonta
ajatusta
katoaa.

Rakkaus läpäisee
solut.

Rauha,
siinä se on
ikuisena ja
rikkumattomana.

– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: wallpaperswide.com

Mellow Peace – Pehmeä rauha

 open star sky,

moon lit
grace,
candle light,
a glass of wine,

two warm
blankets
surround me,
a blanket,
and peace.

**

avoin tähtitaivas,
kuun kajon
sulous,
kynttilänvalo,
lasi viiniä,

kaksi lämmintä
huopaa
ympäröi minut,
huopa ja
rauha.


– Britta (“Deelia”) ©

Image/kuva: Britta

Magic Bells – Taikatiu’ut


when getting
really silent,
it can be
sensed
how
  invisible,
tiniest of
tiniest
bells

 are playing
    the notes of
 cosmic joy

**

kun on
ihan hiljaa,
voi aistia
miten
  näkymättömät,
pienimmistä
pienimmät
tiu’ut

    soittavat
 kosmisen ilon
  säveliä


– Britta (“Deelia”) ©

Image: pixabay.com